Global water tech firm Hydro Industries announces exciting new collaboration with Swansea University’s School of Management

26 Jan 2018

One of Wales’s fastest growing businesses has announced an exciting new research collaboration with Swansea University.

Water technology company Hydro Industries is based in South West Wales and is rapidly establishing itself as a world leader in water treatment solutions. It prides itself in developing cutting edge systems to solve the pressing problems associated with water pollution and water scarcity worldwide.

The Llangennech-based business, which has clients including Ford, Shell, T&T Salvage and Harsco, announced its research partnership with Swansea University’s School of Management at the annual UK Science Park Association (UKSPA) event held at the National Waterfront Museum in Swansea this week.

Wayne Preece, Chief Executive of Hydro Industries, told UKSPA delegates that the partnership will focus on finding innovative solutions to global water challenges through collaborative research and development.

He said: “We are very excited to be working with one of the UK’s top universities. This is our first partnership with academia and we are looking forward to working with Swansea University to help our region become a world leader in water innovation, research and its commercialisation.”

 

Bold New Step:

Mr Preece added: “Hydro’s knowledge and expertise is founded on many years of experience in the water and environmental industries. We are now taking a bold new step to ensure we can keep on innovating and developing as a business. While our core business is based around the industrial waste water market, we are also passionate about using our ground breaking technology to provide clean and safe drinking water to those who desperately need it around the globe.”

Approximately 700 million people worldwide do not have access to clean drinking water. Hydro Industries has worked in some of the world’s most challenging environments such as Sudan, Somalia and regions of India to provide clean water to those who need it most.

 

Access to Clean Water:

Professor Marc Clement, Dean of the School of Management at Swansea University, has praised the humanitarian aspect of Hydro Industries work.

Professor Clement said: “Hydro is a wonderful example of Welsh innovation and commercial success working together to help those most in need around the world.

“With population growth, climate change and industrial pollution threatening the quality and quantity of water available for human use, we are committed to working with this global water tech leader to achieve a safe, secure water supply.

 

“In this day and age, access to clean water should not be considered a luxury.

 

“The School of Management is committed to driving research, innovation and entrepreneurship through these kinds of industry partnerships and we look forward to creating a solid foundation of water research and development with Hydro in the Swansea Bay City Region.”

The School of Management ranks in the top 10 UK business schools for Research Impact and was a key part of developing and securing the £1.3billion Swansea Bay City region City Deal.

Professor Marc Clement welcomed UKSPA delegates to Swansea University during the two-day conference of the UK Science Park Association (UKSPA) on Thursday and Friday, January 25th & 26th.

Professor Clement talked about the progress of the 11 projects which make up the City Deal with Carmarthenshire Council chief executive Mark James. Professor Clement said: “The City Deal has kick-started a new profile and momentum for this region, encouraging many new global partnerships such as our new collaboration with Hydro Industries.

“This region is establishing itself as a leader in innovation, testing new concepts and then being able to commercialise them for a global market.

“We have started work on the School of Management’s Centre for Regional Innovation at the Civic Centre which will allow us to grow our academic excellence outside of the Bay Campus - right in the heart of the city centre and puts us close to Swansea Council’s digital district and digital indoor arena.

“And further west, the Llanelli Wellness & Life Science Village project in Carmarthenshire is also taking shape with public engagement taking place and dialogue with potential project partners.”


Mae un o fusnesau Cymru sy'n tyfu gyflymaf wedi cyhoeddi cydweithrediad ymchwil newydd cyffrous ar y cyd â Phrifysgol Abertawe.

Mae'r cwmni technoleg dŵr, Hydro Industries, a leolir yn ne-orllewin Cymru, yn prysur greu enw iddo ei hun fel arweinydd byd-eang ym maes triniaeth dŵr. Mae'n ymfalchïo mewn datblygu systemau blaengar i ddatrys problemau brys sy'n gysylltiedig â llygredd dŵr a phrinder dŵr ledled y byd.

Mae'r busnes, a leolir yn Llangennech, yn cyfrif Ford, Shell, T&T Salvage a Harsco ymysg ei gleientiaid a chyhoeddodd ei bartneriaeth ymchwil ag Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe yn nigwyddiad blynyddol Cymdeithas Parciau Gwyddoniaeth y DU (UKSPA) a gynhaliwyd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe'r wythnos hon.

Wrth annerch y cynadleddwyr, dywedodd Wayne Preece, Prif Weithredwr Hydro Industries, y bydd y bartneriaeth yn canolbwyntio ar chwilio am atebion blaengar i heriau dŵr byd-eang, drwy ymchwil a datblygu cydweithredol.

Meddai: "Rydym wrth ein boddau'n cael cyfle i weithio gydag un o brifysgolion gorau'r DU. Dyma ein partneriaeth gyntaf ag academyddion, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda Phrifysgol Abertawe er mwyn helpu ein rhanbarth i arwain y byd mewn arloesi ac ymchwil ym maes dŵr a masnacheiddio’r canlyniadau.

 

Cam Beiddgar Newydd:

Ychwanegodd Mr Preece: "Mae gwybodaeth ac arbenigedd Hydro yn seiliedig ar flynyddoedd maith o brofiad yn y diwydiannau dŵr a'r amgylchedd. Rydym bellach yn cymryd cam beiddgar newydd i sicrhau y gallwn barhau i arloesi a datblygu fel busnes. Er bod ein busnes craidd yn canolbwyntio ar y farchnad dŵr gwastraff diwydiannol, rydym hefyd yn awyddus iawn i ddefnyddio ein technoleg arloesol i ddarparu dŵr yfed glân a diogel i bobl lle mae angen enbyd amdano ledled y byd."

Mae tua 700 miliwn o bobl ledled y byd heb ddŵr yfed glân. Mae Hydro Industries wedi gweithio yn rhai o amgylcheddau mwyaf heriol y byd, megis Swdan, Somalia a rhanbarthau India, i ddarparu dŵr glân lle mae ei angen mwyaf.

 

Mynediad i Ddŵr Glân:

Mae'r Athro Marc Clement, Deon yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe, wedi canmol yr agwedd ddyngarol ar waith Hydro Industries.

Meddai'r Athro  Clement: "Mae Hydro yn enghraifft wych o arloesi a llwyddiant masnachol Cymreig yn cydweithio i helpu'r rhai mewn angen mwyaf ledled y byd.

"Gyda thwf poblogaeth, newid yn yr hinsawdd a llygredd diwydiannol yn bygwth ansawdd a chyfanswm y dŵr sydd ar gael at ddefnydd dynol, rydym yn ymrwymedig i weithio gyda'r arweinydd byd-eang hwn ym maes technoleg dŵr i gyflawni cyflenwad dŵr diogel a dibynadwy.

 

"Y dyddiau hyn, ni ddylai cyflenwad dŵr glân gael ei ystyried yn foeth.”

 

"Mae'r Ysgol Reolaeth  yn ymrwymedig i ysgogi ymchwil, arloesi ac entrepreneuriaeth drwy'r mathau hyn o bartneriaeth â diwydiant, ac edrychwn ymlaen at greu sylfaen gadarn o ymchwil a datblygu ym maes dŵr gyda Hydro yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe."

Mae'r Ysgol Reolaeth  yn un o'r 10 ysgol reolaeth orau yn y DU o ran Effaith Ymchwil, a gwnaeth gyfraniad allweddol at ddatblygu a sicrhau Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe sy'n werth £1.3 biliwn.

Croesawodd yr Athro Marc Clement gynadleddwyr UKSPA i Brifysgol Abertawe yn ystod cynhadledd ddeuddydd Cymdeithas Parciau Gwyddoniaeth y DU (UKSPA) ddydd Iau a dydd Gwener, 25 a 26 Ionawr.

 

Siaradodd yr Athro Clement am hynt yr 11 prosiect sy'n rhan o'r Fargen Ddinesig â Phrif Weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin, Mark James. Meddai'r Athro  Clement: "Mae'r Fargen Ddinesig wedi rhoi hwb i broffil a momentwm y rhanbarth hwn, gan annog llawer o bartneriaethau byd-eang newydd megis ein cydweithrediad â Hydro Industries.

"Mae'r rhanbarth hwn yn creu enw iddo ei hun fel arweinydd mewn arloesi, gan brofi cysyniadau newydd ac yna eu masnacheiddio ar gyfer marchnad fyd-eang.

"Rydym wedi dechrau gwaith ar Ganolfan Arloesi Rhanbarthol yr Ysgol Reolaeth a leolir yn y Ganolfan Ddinesig. Bydd yn caniatáu i ni gynyddu ein rhagoriaeth academaidd y tu allan i Gampws y Bae - yng nghanol y ddinas - ac yn ein lleoli'n agos at ranbarth digidol ac arena ddigidol dan do Cyngor Abertawe.

"Yn bellach i'r gorllewin, mae prosiect Pentref Lles a Gwyddor Bywyd Llanelli yn Sir Gaerfyrddin yn mynd rhagddo'n dda hefyd, drwy weithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd a dialog gyda darpar bartneiaid prosiect.

 

Hydro_Swansea2.jpg

Back